Ultima data actualizata:
06 martie 2017

Statistici

Statistici referitoare la populatie date referitoare privind istoria comunei Salasu de Sus demarare proiecte Europene

PLAN URBANISTIC GENERAL

SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

COMUNA SALASU DE SUS , JUDETUL HUNEDOARA

BENEFICIAR : COMUNA SALASU DE SUS,

JUDETUL HUNEDOARA

2011

 

 

MEMORIU GENERAL

 1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

- Titlul lucrarii : ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL PENTRU

COMUNA SALASU DE SUS, JUDETUL HUNEDOARA

- Beneficiar: COMUNA SALASU DE SUS

- Proiectant: FELIX DOMO BUCURESTI

- Data elaborarii: 2011

1.2. OBIECTUL LUCRARII

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

Planul Urbanistic General ( PUG ) are caracter director si de reglementare operationala; se actualizeaza la 5 - 10 ani si constituie baza legala pentru realizarea programelor si actiunile de dezvoltare ale localitatilor.

PUG cuprinde reglementari pe termen scurt , la nivelul comunei Salasu de Sus, cu privire la :

- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan ;

- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan ;

- zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie ;

- modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare ;

- stabilirea zonelor protejate si de protectie ;

- pecizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite,

amenajate si plantate.

Prevederile PUG pe termen mediu si lung cuprind :

- evolutia in perspectiva a localitatii ;

- directiile de dezvoltare functionala in teritoriu ;

Scopurile principale pentru care se actualizeaza PUG sunt :

-Precizarea zonelor expuse la riscuri naturale : tipologia fenomenelor, localizarea acestora, consecinte asupra modului de utilizare al terenurilor si constructiilor in intravilan si in teritoriul administrativ;

-Utilizarea rationala si echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;

Identificarea nevoilor de dezvoltare a obiectivelor de interes public la nivelul fiecarei localitati potrivit rangului acestora stabilit prin Legea nr. 351/2001;

-Stabilirea directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si

dezvoltarea urbanistica a localitatilor componente;

-Corelarea intereselor public – privat si individual – colectiv in organizarea spatiala;

Obiectivele principale urmarite prin actualizarea PUG sunt :

Identificarea posibilitatilor de extindere a suprafetei intravilanului in zonele care nu sunt expuse la riscuri naturale, in scopul atragerii investiiilor ;

Reevaluarea POT si micsorarea numarului de UTR – uri in functie de

caracteristicile morfologice ale tesutului;

• Realocari de suprafete in zona economica a comunei, aflata in proces

de dezvoltare ;

• Rezervarea de amplasamente pentru institutii publice si servicii de interes

general in zona centrala a satului de resedinta si in centrele satelor

componente ;

• Stabilirea si delimitarea zonelor cu constrangeri ale modului de utilizare a

terenurilor si cladirilor ( zone de risc natural si antropic) ;

• Stabilirea structurii functionale si configurativ – spatiale pentru fiecare sat

component ;stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiile de

conformare si amplasare a constructiilor potrivit functiei acestora;

• Stabilirea zonelor protejate si de protectie ale monumentelor istorice ;

• Stabilirea zonelor in care se instituie interdictie temporara si/ sau definitiva de construire ;

• Modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare ;

• Modernizarea cailor de comunicatie rutiera ;

• Stabilirea modului de gospodarire a deseurilor menajere, industriale si agricole ;

• Evidentierea regimului de proprietate asupra terenurilor din intravilan ;

Documentatia « Actualizarea PUG si RLU aferent comuna Salasu de Sus » se intocmeste in conformitate cu "GHIDUL privind Metodologia de elaborare si Continutul - Cadru al Planului Urbanistic General" (Ordinul nr. 13N/10.03.1999) si cu Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism – reglementare tehnica conform Ordinului MLPTL nr. 21/ N / 10.04.2000, indicativ GM – 007 – 2000.

Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia aprobate conform legii constituie documentatiile pe baza carora se elibereaza certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pe teritoriile localitatilor componente ale comunei.

Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic General este de regula 5 - 10 ani, cu exceptia cazurilor cand intervin elemente deosebite care justifica actualizarea documentatiei si /sau schimbari de ordin metodologic si legislativ ( cazul de fata ).

1.3. SURSE DOCUMENTARE

• PUG si RLU comuna SALASU DE SUS  elaborat de S.C. IPH Deva in 1998 ;

• PATN – sectiunile aprobate prin Legile nr. 71/1996 ( cai de comunicatie), 171/1997(apa), 5/2000 (zone protejate ), 575/2001 (zone de risc natural), 351/2001( reteaua de localitati ) ;

• Planul de amenajare a teritoriului judetean Hunedoara;

• Date statistice – Directia Judeteana de Statistica Hunedoara ;

• Date culese direct de pe teren si de la administratia publica locala ;

• Studii de fezabilitate si proiecte elaborate anterior pentru lucrari de echipare tehnico – edilitara ;

• Programul administratiei publice locale pentru dezvoltarea comunei ;

• Legislatia de urbanism si cea complementara domeniului ;

 1. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIE

2.1.1. AMPLASARE, INCADRARE IN TERITORIU

Comuna Salasu de Sus este situata in partea de sud- vest a Judetului Hunedoara, in sudul depresiunii Hateg, la 54 km  fata de municipiul Deva - resedinta de judet si la 14 km de orasul Hateg.

Teritoriul comunei este de 22.303 Ha.

Comuna este alcatuita din 11 (unsprezece) sate : Salasu de Sus, Salasu de Jos, Ohaba de sub Piatra,Zavoi, Paros, Pestera, Riu Alb, Riu Mic, Coroiesti, Malaiesti si Nucsoara, cu o populatie stabila de 2400 locuitori la recensamantul din 2011.

Satul de resedinta este Salasu de Sus si are rangul IV conform ierarhizarii localitatilor rurale pe ranguri din Legea nr. 351/2001.

Celelalte unsprezece sate de asemeni au rangul V si statut de sate componente.

Cele mai mari sate sunt Salasu de Sus, Salasu de Jos si Paros. Ele sunt situate la cca. 3 km unul fata de altul, legatura intre ele facandu-se prin intermediul DJ 667 si DC 76.

Satul Salasu de Sus este prima asezare ca ordin de marime in cadrul comunei si s-a

dezvoltat in zona centrala a teritoriului administrativ.

Teritoriul administrativ al comunei Salasu de Sus, din datele statistice are suprafata de 22.303 ha si urmatorii vecini:

NORD : Comuna Santamaria Orlea ;

EST    : Comuna Pui;

SUD    : Orasul Uricani;

VEST  : Comuna Rau de Mori ;

2.1.2. SUCCINTA EVOLUTIE ISTORICA,

DATE MONOGRAFICE, ATESTARE DOCUMENTARA

Comuna este  alcatuita din satele : Salasu de Sus, Salasu de Jos, Ohaba de sub Piatra, Zavoi, Paros, Pestera, Malaiesti, Nucsoara, Rau Alb, Rau Mic, Coroiesti . Situata in partea de sud-vest a judetului, ocupa o suprafata de 223 kmp, cu un relief deluros in partea de nord, usor valurit, strabatut de apele paraurilor Salasului,Parosului,Raul Alb.

 Primul document istoric care certifică existenţa locului este din anul 1360.

Pe teritoriul comunei există vestigii importante în special din epoca Neoliticului, precum piatră cioplită, sculptată, două comori conţinând sute de monede din cupru şi două ulcele de lut datate in vremea macedoniană, mai precis in perioada regelui Filip al II, precum şi sute de dinari romani din argint. Prima comoară a fost descoperită în 1935, iar cea de-a două în 1956.

Din perioada dominaţiei romane, Legiunea Gemina a XIII-a, există vestigii precum cărămidă, monumente funerare (reprezentându-l pe Hercule), oale etc.

Numele de comună – Sălaşu de Sus se pare că înseamnă ,,aşezare mai puţin stabilă”, iar în literatura de specialitate se foloseşte expresia ,,reşedinţă de sezon”.

 

Locuire si functiuni specifice

Agricultura, cresterea animalelor, expoatarea si prelucrarea lemnului  a fost principala ocupatie a locuitorilor din satele comunei. De-a lungul anilor alaturi de cresterea populatiei s-a inregistrat o crestere a fondului locuibil care a cunoscut o perioada de raspandire a locuintelor pe intreg teritoriul si perioade de comasare a lor.

 

Monumente istorice si de arta

Conform Listei Monumentelor Istorice din Judetul Hunedoara pe teritoriul comunei sunt urmatoarele :

- Biserica Sf.Apostoli ,, Petru şi Pavel ,, Sălaşu de Sus (Sec XV);

            - Curtea Nobiliară Fortificată din Sălaşu de Sus (Sec.XV);

            - Cetatea cnezială Mălăieşti cu turn donjon (Sec XIV);

            - Biserica cu hramul Înălţarea Domnului Nucşoara (Sec .XIV – XV);

            - Ruinele podului roman de la Ohaba de Sub Piatră ;

            - Biserica Parchială ,sec.XV-XVI

- Cimitirul Eroilor – Rîu Alb

- Biserica Pogorârea Sfântului Duh , sec.XV

- Biserica Sfinţii Atanasie şi Chiril ,sec.XV-XVI cu  transformări în sec.XIX

- Biserica  ,, NEMEŞILOR  ,, , cu fragmente  de pictură din sec.XVIII

 

2.2. ELEMENTE DE CADRU NATURAL

Relieful este predominant  deluros, depasind cu putin altitudinea de 500 m.

Aspectul general este dat de caracterul promontoriu al zonei, asezat in latura nordica a muntelui retezat si a marii depresiuni a tarii Hategului. Sub aspect morfologic, comuna Salasu de Sus apartine etajului superior (500 – 800 m altitudine) cu trecere intre zona inferioara si neteda a depresiunii si zona montana propriu-zisa.

Formele si eroziunie sunt predominante cu depozitii de sedimente variate (calcare,gresie,argile,marne).

Clima, in general specifica judetului, dar cu un anumit specific local al macroclimatului, ca pozitie geografica fata de poalele masivului retezat. Temperatura medie anuala este de +8 grade C, cu cea mai scazuta in luna ianuarie (-4 grade) si cea mai ridicata in luna iulie (+18 grade).

Precipitatiile medii anuale se ridica pana la 700 mm. Luna cea mai secetoasa februarie (cca 30 mm) si cea mai ploioasa iulie (120 mm).

In timpul iernii, precipitatiile sub forma de ninsoare dureaza cca 4 luni. Tot ca o caracteristica a zonei este aceea ca prezinta si un relativ adapost in directia vanturilor dinspre V si SV. Zona cu grad de sismicitate : F.

Constitutia si structura geologica, solurile ce compun muntii, dealurile si depresiunile comunei sunt foarte variate. Caracteristice sunt rocile cuarto-feldspetice, sisturile cuartice, magnetitele superioare (microgranite, grandodiorite, dacite si andezite), calcare, formatiuni sedimentare, conglomerate:gresii, sisturi argiloase sau silicoase.

Existenta in comuna a unor roci cu calitati deoasebite a facut posibila dezvoltarea unor cariere de piatra in satul Malaiesti, care au schimbat aspectul pitoresc al locului, dar au contribuit substantial la ridicarea nivelului economic al comunei.

Fond faunistic:ariciul,nevastuica comuna, veverita, viezurele, vulpe, lupul, iepurele,pisica salbatica, caprioara, capra neagra, ursul brun etc.

Pasari: vrabia, ciocanitoarea pestrita, scortarul, cinteza, gaitele, coosul de munte etc.

Pe fondul unor soluri de padure, podzolice, brune galbui si brune acide, apar asociatii de vegetale specifice zonei de deal in contact cu muntele: paduri  de brad si fag care alterneaza cu gorunul, pajisti si terenuri agricole in completare cu pajistile stepizate secundare. Sunt,de asemenea, caracteristice zonei, pasunile si fanetele naturale,cuprinzand cca 2/3 din suprafata agricola de 10.500 ha.

Amintim monumentele naturale protejate de la Varful Poienii (Ohaba de sub Piatra) si Finetele cu Narcise de la Salasu de Sus, zone cu elemente floristice remarcaabile.

 

2.3. CONSIDERATII HIDROGEOLOGICE

Situata in bazinul superior al raului Strei, comuna Salasu de Sus este strabatuta de 4 ape curgatoare de la S spre N cu confluenta in raul Strei, purtand fiecare denumirea unora din satele pe care le strabat astfel: Riul Alb, Parosului,Salasului,Nucsoarei.

Regimul hidrografic al acestor parauri este determinat de clima, vegetatia si soluri, cat si de inclinarea versantilor.

Scurgerile medii multianuale este in functie de anotimp, precum si abundenta precipitatiilor in diferite perioade ale anului sub forma de ploaie sau de zapada.

2.4. RELATII IN TERITORIU

Comuna Salasu de Sus se afla la o distanta de orasul Hateg de 15 Km, iar distanta pe cai de comunicatie rutiera pana la resedinta de judet, Municipiul Deva, este de 54Km .

Comuna  este deservita de cale ferata, prin statie C.F. Ohaba de sub Piatra.

Comunicatiile rutiere si transportul de marfuri si calatori se asigura prin urmatoarele drumuri clasate :

Cai de comunicatie rutiera extrateritoriala : DN66 (Simeria – Hateg – Petrosani);

Cai de comunicatie si transport local : DJ 667 ( DN66 – Ohaba de sub Piatra – Salasu de Jos – Salasu de Sus – Malaiesti - Nucsoara), DJ 667A (Nucsoara-Carnic), DC73 (Riu Alb– Riu Mic - Coroiesti), DC73B(Coroiesti - Paros), DC73C(Riu Mic - Paros),  DC75(Salasu de SUS- Zavoi- Riu Alb),  DC75A(Zavoi- Ohaba de sub Piatra),  DC76(Salasu de Sus- Paros- Pestera).  

In teritoriul administrativ nu exista trupuri izolate cu diferite functiuni care sa ridice probleme de asigurare a accesibilitatii rutiere.

Legea 5/2000 – zone protejate : valori de patrimoniu cultural de interes national : siturile arheologice.

Prevederi ale PATN cu privire la teritoriul comunei Salasu de Sus :

- Legea 171/1997 – Localitate importanta alimentare cu apa in perioada 2005- 2007 ;

- Legea 351/2001 – Satul resedinta de comuna este de rangul IV, iar satele componente de rangul  V cu nivelurile de dotare corespunzatoare.

2.5. ACTIVITATI ECONOMICE

2.5.1. AGRICULTURA

Profilul economic dominant al comunei este agricultura, cresterea animalelor, activitatile desfasurandu-se in sistem privat.

 1. Structura fondului funciar in teritoriului administrativ al comunei la nivelul

anului 2009 :

Total teritoriu administrativ : 22.303,00 ha,

din care :

- Terenuri agricole : 7565 ha,

din care :

- Arabil        : 2318,00 ha

- Vii + Livezi:   19,00 ha

- Pasuni      : 3676,00 ha

- Fanete      : 1552,00 ha

- Terenuri neagricole : 14738,00 ha,

din care :

- Paduri                         : 10028,00 ha

- Ape/balti                      :    83,00 ha

- Cai de comunicatii      :   287,00 ha

- Curti constructii          :   233,00 ha

- Terenuri neproductive: 4107,00 ha

- Terenuri in intravilanul comunei :794,00 ha

Sursa datelor : Primaria Comunei Salasu de Sus

b.Solurile agricole existente in zona se preteaza indeosebi la cultura mare si

legumicultura, pasunile sustinand cresterea animalelor.

 1. Comuna Salasu de Sus a fost cooperativizata in proporţie de 95%,in prezent activitatea agricola desfasurandu-se exclusiv in sistem privat si in consecinta, terenurile arabile se afla in proprietate privata a persoanelor fizice.

 

 

Efectivul de animale existent la 30.X 2011 (capete) :

BOVINE -                 :     677

OVINE –                   :   2188

PORCINE –              :    613

CABALINE –           :    178

PASARI –                 : 11660

ALBINE FAMILII  :     600

 

2.5.2. ACTIVITATI ECONOMICE

 

 

Total întreprinderi

Micro-întreprinderi cu 1-10 salariaţi

Întreprinderi cu 10 - 50 salariaţi

Întreprinderi cu 50 - 250 salariaţi

Întreprinderi cu peste 250 salariaţi

Nr.

24

22

0

0

0

%

 

 

 

 

 

 

Activitatea industriala pe teritoriul comunei este relativ dezvoltata, existand aproximativ 24 societati cu activitati in diverse domenii : taierea si prelucrarea primara a lemnului, agricultura, cresterea animalelor etc. Cu toate acestea se propune realizarea unor strategii ce vor contribui la dezvoltarea cu rapiditate a localitatilor comunei.

Activitati industriale de prelucrarea a resurselor locale  de produse alimentare, cat si pentru producerea de bunuri pentru consumul local, inclusiv lucrul la domiciliu in mici ateliere, pot asigura conditii de dezvoltare rurala.

2.5.3. COMERT SI PRESTARI SERVICII

Activitate bine reprezentata in comuna, in toate satele, existand magazine mixte, magazine alimentare si alimentatie publica. Deasemeni functioneaza un service auto, transport auto de marfa precum si cazare turistica. Ele sunt distribuite in toate satele si ocupa amplasamente de obicei in zonele centrale.

2.6. POPULATIE, ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE.

 

La recensamantul din 2011, in comuna Salasu de Sus au fost inregistrate 2448

persoane (din datele statistice).

2.6.1. EVOLUTIA POPULATIEI SI POTENTIALUL DEMOGRAFIC

 

* Evolutia populatiei

Analiza se face la populatia inregistrata la recensamantul din 2011 aceasta fiind

2448 persoane.

Tendintele demografice negative manifestate si inregistrate in ultimul deceniu la

nivelul intregii tari se regasesc si la nivelul comunei Salasu de Sus. Astfel populatia stabila, ca volum total a scazut de la 2562 persoane cate erau inregistrate in 1999 la 2448 in 2011, adica o pierdere demografica de 114 locuitori.

Localitatea Salasu de Sus             539

Localitatea Salasu de Jos              238

Localitatea Ohaba de sub Piatra   187

Localitatea Zavoi                              121

Localitatea Paros                             312

Localitatea Pestera                            56

Localitatea Malaiesti                        144

Localitatea Nucsoara                      291

Localitatea Rîu Mic                          187

Localitatea Rîu Alb                          198

Localitatea Coroiesti                        175

 

Structura  populatiei pe grupe de varsta

Localitatea

0 -19 ani

20 – 64 ani

Peste 65 ani

Sălaşu de Sus

65

329

132

Sălaşu de Jos

33

135

62

Ohaba de sub Piatră

21

124

48

Zăvoi

18

81

27

Paroş

35

191

93

Peştera

10

28

21

Mălăieşti

22

95

39

Nucşoara

37

173

95

Rîu Alb

46

97

46

Rîu Mic

41

102

27

Coroieşti

18

107

50

TOTAL

346

1462

640

 

            Distributia pe localitati componente, dupa criteriul sex, este urmatoarea:

Localitatea

Total

Barbati

Femei

Sălaşu de Sus

539

257

282

Sălaşu de Jos

238

113

125

Ohaba de sub Piatră

187

84

103

Zăvoi

121

59

62

Paroş

312

153

159

Peştera

56

33

23

Mălăieşti

144

75

69

Nucşoara

291

152

139

Rîu Alb

198

97

101

Rîu Mic

187

90

97

Coroieşti

175

81

94

TOTAL

2448

1194

1254

 

Dupa limba materna, structura populatiei este urmatoarea:

 

      Grup etnic

           Numar

 

 

Romani

          2447

 

 

Maghiari

            1

 

 

Rromi

            -

 

 

Ucrainieni

            -

 

 

Germani

            -

 

 

 

 

 

 

 

 

Populaţie

1999

2011

Evoluţie/

Regresie

Soldul migrării

Soldul natural

(natalitatea-mortalitate)

Sub 14 ani

2009

Peste 60 ani

2009

Populaţia activă (persoanele între 14 -60 de ani)

Şomaj

2009

Total

2562din care: 1370 barbati si 1192 femei

2448din care:1194 barbaţi şi 1254 femei

-114

 

Natalitate

16 persoane in anul 2009,

 

284 persoane

409 persoane

1747 persoane

95

Persoane

 

 

 

 

 

Mortalitate

 

42 persoane in anul 2009,

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

11,63%

16,78%

71,59%

3,92%

                         

     Apartenenta religioasa

           Religie

             Numar

Ortodocsi

               2174

Baptişti

                125

Penticostali

                 62

Martorii lui Iehova

                 15

Adventişti de ziua a7-a

                 64

Altele

                  -

In comuna Salasu de Sus sunt 13 biserici ortodoxe,sase biserici baptiste,doua biserici adventiste si o biserica penticostala.

Evolutia populatiei in comuna Salasu de Sus:

__________________________________________________________________

Recensamant                            1977        1985        1995         1999          2011

__________________________________________________________________

Total populatie                          4065         3715        3088          2562         2.448

__________________________________________________________________

 

 

2.6.2 RESURSE UMANE

Comuna are cea mai mare parte a populatiei salariate cuprinsa in unitatile economice din orasul Hateg, dar si in unitatile existente in satele componente ale comunei.

Resursele de muna ale comunei constau in populatia feminina din grupele de

varsat 20 – 54 ani, populatia masculina 20 – 59 ani si persoanele active peste aceste

grupe de varsta. Din totalul populatiei active ocupate, ponderea o detine populatia

ocupata in industrie si care este formata din navetisti.

Rata somajului era de 3,92% in 2009 (mult mai mica decat media pe tara de

7,9%).

2.6.3. PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI ALE STRUCTURII URBANE,

ANALIZA SI DIAGNOSTICARE.

Dezechilibre sociale si demografice :

• evolutie demografica negativa ;

• imbatranirea populatiei ;

• spor natural negativ ;

• somaj mic.

2.7. CIRCULATIA RUTIERA SI TRANSPORTUL

Caile de comunicatie rutiera sunt bine reprezentate la nivelul satelor

componente. Comuna beneficiaza de urmatoarele cai de comunicatie rutiera :

* DN 66  - Simeria – Hateg - Petrosani

* DJ 667 - Ohaba de sub Piatra – Salasu de Jos – Salasu de Sus – Malaiesti - Nucsoara

* DJ 667A – Nucsoara - Carnic

* DC73 – Rau Alb – Rau Mic – Coroiesti.

* DC73B – Coroiesti – Paros

* DC73C – Rau Mic – Paros

* DC75 – Salasu de Sus – Riu Alb – Zavoi

* DC75A- Zavoi – Ohaba de sub Piatra

* DC76 – Salasu de Sus –Paros– Pestera

Principalele disfunctionalitati la nivelul cailor de comunicatie rutiera constau in :

- Profile transversale neamenajate la drumurile clasate conform ultimei legislatii.

- Toate intersectiile dintre drumurile de clasa superioara si cele de clasa inferioara, cu elemente geometrice si parametrii tehnici necorespunzatori.

 

 

2.8. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE-BILANT TERITORIAL.

Intravilanul existent este cel aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei

Salasu de Sus, in cadrul PUG elaborat in anul 2000.

                                                     P.U.G. 1990                                      P.U.G. 2000

                                                          Ha.                                                     Ha.____

Salasu de Sus                                48,90                                                  81,42____

Salasu de Jos                                18,20                                                   25,80____

Ohaba de sub Piatra                      18,40                                                   31,45____

Zavoi                                              15,70                                                   24,90____

Paros                                              26,40                                                  39,95____

Pestera                                             5,80                                                    7,80____

Malaiesti                                         16,90                                                   26,70____

Nucsoara                                        38,40                                                   87,60____

Rau Mic                                          14,60                                                   19,60____

Rau Alb                                           25,40                                                   39,85____

Coroiesti                                         19,25                                                    25,55____

TOTAL                                          247,95                                                 410,92____                                         

2.8.1. INTRAVILAN EXISTENT

Limita intravilanului existent este prezentat in plansele « Situatia existenta ».

In Bilatul Teritorial al suprafetelor de teren cuprinse in intravilanul existent aprobat, se prezinta situatia functionala existenta pentru fiecare sat component al comunei.

In plansa « INCADRAREA IN TERITORIUL » se poate vedea forma unitatilor de baza si amplasarea lor in relatie cu axele de comunicatie rutiera ale teritoriului administrativ al comunei.

In Bilantul Teritorial al suprafetelor de teren cuprinse in intravilanul existent aprobat, prezentat in continuare se arata structura functionala existenta.

2.8.2 ZONE FUNCTIONALE

Principalele caracteristici ale structurii functionale sunt :

-Activitati de tip economic,industrial, agricol si depozitare

Suprafata de teren ocupata de activitatile industriale in momentul de fata este de 35,00 ha si este distribuita in sate astfel :

* satul Salasu de Sus -  Abator

* satul Malaiesti- Reparatii auto

* satele Salasu de Sus si Ohaba de sub Piatra – Transport auto de marfa

* satele Salasu de Sus si Carnic – turism

* in toate satele se desfasoara activitati de comert si alimentatie publica

- Locuire

Fond construit relativ bun in toate satele comunei, cu ritm de construire in

crestere in perioada 2000 – 2008.

In anul 2009 inregistrandu-se o scadere a acestui ritm.

Majoritatea locuintelor existente sunt executate din zidarie de caramida sau BCA

si dezvoltate preponderent pe parter cu tendinta de construite P+1.

Suprafata de teren aferenta locuintelor si functionale complementare existand in

intravilan pe sate astfel :

- satul Salasu de Sus            = 263 locuinte

- satul Salasu de Jos            =    96 locuinte

- satul Ohaba de sub Piatra  =    89 locuinte

- satul Zavoi                          =    57 locuinte

- satul Paros                         =  115 locuinte

- satul Pestera                      =    24 locuinte

- satul Malaiesti                    =    48 locuinte

- satul Nucsoara                   =  121 locuinte

- satul Rîu Mic                     =    52 locuinte

- satul Rîu Alb                     =    84 locuinte

- satul Coroiesti                    =    77 locuinte

TOTAL                                 = 1026 locuinte

-Institutii publice si servicii de interes general

Gradul de asigurare cu servicii de interes public este diferit pentru fiecare sat,

situatia cea mai buna gasindu-se in satul Salasu de Sus.

Suprafata de teren aferenta acestei functiuni la nivelul comunei este de 8,20 ha

reprezentand 1,99% din totalul suprafetei din intravilan.

 

Servicii

Categorii

Observaţii*

Invăţamânt

Primar

 

Grădiniţa cu P.N. Sălaşu de Sus, Rîu Alb, Rîu Mic

Scoala cu clasele I-IV Sălaşu de Sus, Nucşoara, Sălaşu de Jos, Riu Alb,

Rîu Mic, Ohaba de sub Piatră

Secundar

Universitar

 Cea mai apropiata de com Sălaşu de Sus se afla la o distanta de 50 km- Universitatea Petroşani.

Medicale

Medic

Silva-Med- cabinet medic de familie-

Cabinet stomatologic

Funcţionează două zile pe săptămână

Spital

Cel mai apropiat este la o distanta de 15 km, in orasul Haţegt- Spitalul orasenesc Haţeg

 

Farmacie

Functioneaza zilnic (luni-vineri) program de 8h

Sportive

Teren de fotbal

In localitatea Sălaşu de Sus terenul de fotbal este situat în centrul satului

Teren sintetic

Se afla in incinta Scolii din Loc. Salasu de Sus,este dotat pentru :fotbal, tenis,handbal

Sala de Sport

Sala de sport se află in incinta şcolii generale,

Piscine

----

Altele...

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cai de comunicatii si transporturi

Institutiile de pe raza comunei:

 • Primaria comunei Sălaşu de Sus -administratie
 • Consiliul local Sălaşu de Sus – administratie
 • Scoala cu clasele I-IV Sălaşu de Sus, Sălaşu de Jos, Nucşoara, Ohaba de sub Piatră, Rîu Mic, Riu Alb - învatamant
 • Gradinita cu P.N. Sălaşu de Sus, Rîu Alb, Rîu Mic - învatamant
 • Camin cultural Sălaşu de Sus, Sălaşu de Jos, Ohabade sub Piatră, Rîu Alb, Rîu Mic, Coroieşti, Zăvoi, Paroş, Mălăieşti, Nucşoara - cultura
 • Bibiloteca comunala –cultura
 • Postul de politie - siguranta nationala
 • Dispensarul uman –sanatate
 • Dispensarul veterinar -servicii veterinare
 • Farmacie – sanatate

Caile de comunicatii si transport rutier ocupa 15,67 (49)ha din intravilanul comunei, reprezentand 3,81(4.53)%.

Toate caile de comunicatie si transporturi rutiere, necesita largiri si modernizari.

Comuna beneficiaza de transport feroviar, pe linie dubla electrificata, avand o gara importanta pentru accesul in Parcul Natural Retezat, in satul Ohaba de sub Piatra

- Spatii verzi si sport.

Terenurile care au ca functiune spatiile verzi cu rol de agrement si sport ocupa

37,45 ha din intravilanul comunei reprezentand 9,12%, fiind total insuficiente la nivelul comunei.

- Gospodarie comunala si echipare edilitara

Cimitirele existente sunt integrate in zonele de locuit, si se regasesc  in toate satele, (exceptie satul Pestra care nu are cimitir,va rog  sa-l scoateti si de pe ortofotoplan).

Celelalte obiective ale gospodariei comunale si echipare edilitara (stati de captare apa, bazine, statii de epurare, etc.), la data intocmirii PUG, ocupa 9,20 ha din intravilanul comunei. In perioada 2000 – 2010 a fost realizata alimentare cu apa in majoritatea satelor urmand a se extinde pana la asigurarea tuturor locuintelor cu apa potabila.

De asemeni, s-a realizat canalizare in 4 sate urmand sa se extinda si la celelelalte sate componente.

Depozitarea temporara a deseurilor menajere nu este controlata, neexistand locuri special amenajate.

Primaria a incheiat contract cu o firma  specializata, care preia la 14 zile deseurile menajere si le transporta la o staţie ecologica.

2.8.3. ASPECTE TIPOLOGICE ALE SATELOR

Tipologia de azi a satelor comunei Salasu de Sus, este expresia interactiunii urmatorilor factori de influentat :

- conditii naturale : relief, pozitie geografica, hidrografica, conditii geotehnice ;

- factori economici : resursele naturale care au condus la o functiune economica dominanta, influenta sistemului de localitati cu care a cooperat si coopereaza in momentul de fata ;

- conditii istorice, determinari subiective si obiective de-a lungul timpului ;

Din punct de vedere al formei : tipologia areolara la majoritatea localitatiilor si risipit in zonele perifetice ale unor sate componente.

2.8.4. LOCUINTE

Fond construit bun in toate satele componente cu ritm de construire in usoara crestere, conform autorizatiilor emise.

Majoritatea locuintelor existente sunt executate din zidarie de caramida, utilizandu-se si materiale locale (piatra, lemn), iar anexele gospodaresti sunt realizate in cea mai mare parte din B.C.A. si lemn.

Regimul de inaltime este predominant parter, cu tendinta de construire in ultima perioada in special P+1.

In cazul unor calamitati naturare, exista rezerva de teren agricol, atat in intravilan cat si in extravilan.

Suprafata aferenta locuirii si functiunilor complementare pe total comuna este de 257,10(233) ha (curti constructii) ceea ce reprezinta un procent de cca 62,66(21,57) % din totalul suprafetelor din intravilanul existent.

 

2.9. SATUL SALASU DE SUS – RESEDINTA DE  COMUNA

Satul este asezat pe DJ 667, in zona de dealuri inalte, intre Salasu de Jos si Malaiesti, intravilan existent

81,42 Ha. Se propune o majorare cu 84,25 Ha astfel incat totalul intravilanului va deveni 165,67 Ha.

Populatia este de 539 locuitori (din datele primariei).

2.9.1. CAI DE COMUNICATII

Principalele cai de comunicatie rutiera o reprezinta: DJ667, DC75 si DC76.

Toate caile de comunicatii si transporturi rutiere necesita modernizari atat a

carosabilului cat si a santurilor si podetelor.

Se propune crearea unor noi statii a mijloacelor de transport in comun, in zonele introduse in intravilanul satului.

Caile de comunicatii si transport rutier ocupa din suprafata in intravilan 18,21 Ha

adica un procent de 10,99%.

 

2.9.2. SPATII VERZI SI SPORT

Suprafata utilizata pentru activitati de sport si agrement este la nivelul actual de

4,40 ha, dar potentialul este mult mai mare.

Terenurile care au ca functiune spatiile verzi cu rol de agrement si sport sunt

total insuficiente la nivelul intregii comune, dar satul beneficiaza de un teren de

fotbal neamenajat in totalitate la care trebuie construite tribune si in special vestiare, in conformitate cu legislatia FIFA .

In jurul acestui teren se poate dezvolta si un complex sportiv si zona verde (parc).

Nu departe de sat se afla rezervatia „Fanetele cu narcise”.

2.9.3. GOSPODARIE COMUNALA

In satul Salasu de Sus,exista 4 cimitire langa fiecare biserica in suprafata de 0,90 ha.

Nu exista platforma pentru depozitarea deseurilor. Deseurile menajere sunt

preluate de catre o societate agrementata, cu care Primaria comunei a incheiat un contract si sunt transportate la deponiea controlata.

Zonele cele mai afectate de depunerile necontrolate a deseurilor este albia paraului Salasului.

2.9.4. ECHIPARE EDILITARA

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a satului se face in prezent in sistem propriu fiecărei gospodării.

 

 

Canalizare

In anul 2010 s-a finalizat echiparea cu canalizare menajera de-a lungul DJ 667 ce traverseaza satul de la sud la nord, urmand ca noul intravilan sa fie racordat la noua retea.

Sunt in executie o statie de pompare si o statie de epurare urmand ca la sfarsitul

anului 2011 reteaua de canalizare sa functioneze la parametrii proiectati.

Energie electrica

Satul este racordat la reteaua cu energie electrica, urmand ca aceasta sa se

extinda si la locuintele nou construite.

Telecomunicatii

Satul dispune de retea de telefonizare in totalitate pe toata lungimea DJ 667 ce traverseaza localitatea

Gaze

Satul nu este racordat la reteaua de gaze.

Alimentarea cu gaze a satului se va face in viitorul apropiat, Primaria comunei si-a propus sa intocmeasca o documentatie pentru alimentarea cu gaze a tuturor satelor componente si sa obtina fonduri structurale pentru realizarea acestui obiectiv.

Gospodarirea apelor

Satul este situat de-a lungul paraului Salasului. Prin executarea pragului de fund si a protectiei de mal, precum si a oglinzilor de apa din centrul satului, se va obtine o imagine ambientala noua pentru localitatea de resedinta de comuna  .

Echiparea cu utilitati

Suprafata ocupata cu echipamente edilitare este de 3,50 ha din totalul

suprafatei cuprinse in intravilan: acestea sunt puturile de apa, statia de captare si statia de epurare. Serviciile de stingere a incendiilor sunt asigurate de Grupul de pompieri  ISU Hunedoara şi SVSU al Comunei Sălaşu de Sus.

 

 

2.9.5. INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

Gradul de asigurare cu servicii de interes public este diferit pentru fiecare sat,

situatia cea mai buna fiind in satul Salasu de Sus.

In sat spatiile pentru activitati culturale sunt reprezentate printr-un camin cultural cu 200 locuri, la care sunt necesare reparatii si imbunatatiri.

In sat mai exista o biblioteca, postul de politie al satului si 4 biserici dintre care 2  sunt monumente istorice.

2.9.6. INVATAMANTUL SI EDUCATIA:

- Scoala generala cu clasele I-IV cu 4 sali de clasa si o  gradinita.

Aceste cladiri sunt in majoritatea lor reparate si modernizate.

2.9.7. SERVICII DE SANATATE

Acestea sunt reprezentate de un cabinet medical si unul stomatologic şi o farmacie

In sat functioneaza un  dispensar veterinar .

Aceste cladiri trebuie extinse si modernizate.

2.9.8. ALTE TERENURI (AGRICOLE IN INTRAVILAN)

In intravilanul existent al satului exista o rezerva mare de terenuri cu

categoria de folosinta “agricol”, care sunt de regula prelungiri ale parcelelor cu functiune “ curti constructii” si care se constituie in mare parte in rezerve pentru constructii de locuinte si functiuni complementare si compatibile cu locuinta.

Suprafata totala de teren arabil in intravilan este la nivelul satului de 34,5 Ha

( 20,82%) din totalul intravilan, utilizat ca gradini.

Reteaua hidrografica de baza care traverseaza satul, este in momentul de fata un reper al peisajului natural insuficient valorificat.

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea

agriculturii si silviculturii.

2.9.9. ZONE DE RISC NATURAL SI ANTROPIC

Seismicitate

Din punct de vedere al seismicitatii nu se intrevad deformatii rupturale si reactivari de falii, de asemenea nu se intrevad alunecari majore de teren.

Inundabilitate

Debitul mare de apa al paraului Salasului in urma unor ploi torentiale favorizeaza

eroziunea malurilor.

2.9.10. RISCUL PRODUCERII UNOR DEZASTRE SI EFECTELE LOR

Risc seismic

Satul Salasu de Sus se situeaza conform zonarii macroseismice din STAS 11100/1-93 si Normativului P100/92 intr-o zona cu intensitate seismica foarte mica. Efectele

cutremurelor asupra locuintelor sunt mici mai ales ca sunt constructii din materiale grele (beton, boltari, prefabricate), care la cutremul din 1977 nu au avut de suferit.

Riscul de inundabilitate

De-a-lungul timpului satul nu a fost afectat niciodata de inundatii.

Riscul de instabilitate

Nu este cazul – zona cu potential de producere a alunecarilor, neexistenta.

Sus