Acte de evidență fiscală

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Codul unic de inregistrare persoană fizică autorizată;
 3. Autorizaţie de construire (dacă este cazul).

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A TERENURILOR ŞI CLĂDIRILOR

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă, act de adjudecare etc.)
 3. (In cazul clădirilor demolate: Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desfinţare (demolare) anregistrat la Serviciul Autorizări Construcţii la care se anexează şi Autorizaţia de desfiinţare);
 4. Buletin/Carte de identitate proprietar.

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A mijloacelor de transport

 1. Declaraţie tip (doc), (doc) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă etc.);
 3. Document din care sa reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, in condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor uzate;
 4. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente care certifică inregistrarea furtului mijlocului de transport; 
 5. Buletin/Carte de identitate proprietar.

Notă: In cazul mijloacelor de transport care se instrăinează in afara Romaniei se va solicita şi certificat de radiere pentru export eliberat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatricularea Vehiculelor Hunedoara.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

          CERERE TIP (doc) (pdf) 

Alte documente in functie de situatie:

 1. extras Carte Funciara
 2.  vanzare/donaţie, intabulare, ipotecă clădiri/terenuri: BI/CI in original si copie
 3.  vanzare mijloace transport: BI/CI in original si copie, contract vanzare-cumpărare; dacă este cazul – carte identitate vehicul RAR;
 4. succesiune: BI/CI in original si copie, certificat de deces; dacă este cazul – testament, certificat de naştere, carte identitate RAR;
 5.  vanzare prin mandatar: BI/CI in original si copie, procură specială autentificată la notar;
 6. program ”casa verde”, licitaţii, autorizaţii taxi, program ”rabla”, alte situatii: BI/CI in original si copie; dacă este cazul – carte identitate RAR
 7. ptr.copil minor: certificat de naştere copil,BI/CI in original si copie părinte
  – Buletin/Carte de identitate proprietar.

Solicitarea certificatului se poate face şi de către un imputernicit care va prezenta: 
IMPUTERNICIREA in original, copie BI/CI imputernicit, copie BI/CI a persoanei care imputerniceşte

Posted in ACTE.