Actele necesare pentru solicitare alocații, indemnizații, ajutor social

♦ DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIEI DE STAT

 1. Certificat de naştere copil (original şi copie)
 2. Actul de indentitate ale părinţilor (original şi copie)
 3. Certificat de căsătorie (original si copie)
 4. Cerere
 5. Dosar
 6. Cont bancar

♦ DOCUMENTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI

 1. Cerere;
 2. Actele de identitate ale părinţilor (original şi copii)
 3. Certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii)
 4. Certificat de casatorie
 5. Adeverinţă eliberată de către angajator
 6. Decizie de suspendare a activităţii
 7. Pentru plata in cont bancar – extras de cont
 8. Copie cerere depusa la unitate conforma cu originalul 
 9. Decizie suspendare Contract de Munca
 10. Dosar.

ATENŢIE !!!
Pentru persoanele care realizează din activităţi independente sau activităţi agricole vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente.
Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/diplomă de absolvire.

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI

 1. Cerere;
 2. Livret de familie (original şi copie)
 3. C.I./B.I. (original şi copie)
 4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii
 5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu specificaţia că nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8;
 6. Certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz(original şi copie);
 7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie)
 8. Adeverinţă de la registrul agricol
 9. Adeverinţă de la Administraţia Financiară
 10. Dosar.

♦ DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

 1. Cerere;
 2. Livret de familie (original şi copie);
 3. C.I./B.I. (original şi copi);
 4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
 5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi;
 6. Certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie);
 7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);
 8. Talon – mijloace dc transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
 9. Adeverinţă de la registrul agricol
 10. Adeverinţă de la A.J.O.F.M. (şomaj);
 11. Certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă (expertiză medicală)
 12. Adeverinţă de la Administraţia Financiară
 13. Dosare

Actele necesare pentru certificat de urbanism & autorizație de construcție

ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE

– cerere tip descarcă aici formularul de cerere (formularul F1) (doc), (pdf)
– actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original)
– documentatia tehnica necesară:
partea scrisa memoriu explicativ, un exemplar care va conține:
a) Plan de  incadrare in zona
b) Plan  de situatie vizat  de OCPI Hunedoara, intocmit  de catre  un topograf  autorizat (pe planul de situatie trebuie trecute toate distanțele  de la toti  vecini.
c) Plan  cadastral  de pe  ortofotplan   de la  OCPI .

Prin certificatul de urbansim se vor solicita anumite avize, anexate la cererea  pt. emiterea autorizatiei de construire.

Certificatul de urbanism este o operatiune administrativă  care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul  tehnic si economic al imobilului  despre a carei situatie este vorba.

Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în functie de suprafața terenului.

Model de cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare (formularul F8) (doc)  (pdf)

Model Autorizație de construire/desființare (formular F11)

Model Certificat de urbanism (formular F6) (pdf)

Model Formular de comunicare începerea construcțiilor (formular F13) (doc)  (pdf)

Model Formular de comunicare începerea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formular F14) (doc(pdf))

Model de Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare (doc) (pdf)

Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (formularul F15) (doc) (pdf)

Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formularul F16) (doc) (pdf)

Model pentru panou de identificare a investiției și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Precizări în legătură cu depunerea documetelor

Depunerea documentelor pentru certificatul de urbanism

Depunerea documentelor pentru certificatul de urbanism

Acte necesare în vederea înmatricularii-radierii unui vehicul sau autovehicul la Primaria Sălașu de Sus

Persoane juridice

– Declaratie de impunere
– Factura Fiscala sau Contract de Vanzare Cumparare
– Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
– Cartea de identitate a autovehicului

Persoane fizice

– Declaratie de impunere
– Contract de vanzare-cumparare sau factura fiscala
– Cartea de identitate a autovehicului
– Copie de buletin de identitate sau cartea de identitate a Propietarului

Radieri

– Certificat de radiere Deva
– Declaratie ca nu este pe domeniul public
– Adeverinta casare

Mai multe detalii la nr. de telefon: 0254779501 sau e-mail: primariasalasudesus@yahoo.com

Formulare

FISCALITATE

 1. ITL 001, Declarație impozit pe clădiri persoane fizice (doc), (pdf)
 2. ITL 002 Declarație impozit pe clădiri persoane juridice (doc)  (pdf)
 3. ITL 003 Declarație impozit pe teren persoane fizice (doc), (pdf)
 4. ITL 004 Declarație impozit pe teren pentru persoane juridice (doc)  (pdf)
 5. ITL 005 Declaraţie tip privind declararea mijloacelor de transport pentru persoane fizice și juridice (doc), (pdf
 6. ITL 006 privind declararea mijloacelor de transport de peste 12 tone, pentru persoane fizice și juridice (doc), (pdf) 
 7. ITL 007 privind declararea mijloacelor de transport pe apă, pentru persoane fizice și juridice (doc), (pdf)
 8. ITL 008 Decizia de impunere pentru persoane fizice (doc)  (pdf)
 9. ITL 009 Decizia de impunere pentru persoane juridice (doc)  (pdf)
 10. ITL 010 Cerere de eliberare certificat fiscal persoane fizice (doc) (pdf)
 11. ITL 011 Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice (doc)  (pdf)
 12. ITL 012 Cerere de eliberare certificat fiscal persoane juridice (doc)  (pdf)
 13. ITL 013 Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice (doc)   (pdf)
 14. CERERE SCUTIRE PERSOANE JURIDICE
 15. CERERE SCUTIRE PERSOANE FIZICE
 16. ITL 014 Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru persoane juridice (doc)   (pdf)
 17. ITL 015 Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru persoane fizice (doc)(pdf)
 18. Declaraţie – cerere de scoatere din evidența fiscală a mijloacelor de transport (doc), (pdf)
 19. Declaraţie tip de scoaterea din evidențele fiscale a clădirilor și terenurilor (doc), (pdf)
 20. Împuternicire pentru scoaterea Certificatului de atestare fiscală (doc)  (pdf)

REGISTRUL AGRICOL

 1. Declarație pentru înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol (persoane fizice și juridice) (pdf)

ANUNȚURI IMOBILIARE (vânzare de terenuri în extravilan)

 1. Model de cerere pentru anunț imobiliar

URBANISM

 1. Formularul de cerere eliberare certificat de urbanism (formularul F1) (doc), (pdf)
 2. Model de cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare (formularul F8) (doc)  (pdf)
 3. Model Formular de comunicare începerea construcțiilor (formular F13) (doc)  (pdf)
 4. Model Formular de comunicare începerea execuției lucrărilor către Inspectoratul de Construcții (formular F14) (doc(pdf))
 5. Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (formularul F15) (doc) (pdf)
 6. Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formularul F16) (doc) (pdf)
 7. Model de Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare (doc) (pdf)
 8. Model pentru panou de identificare a investiției și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

 1. Formularul de Declarație pe propria răspundere pentru pentru acordarea drepturilor prevăzute la art.12 alin. (1) lit. b), e) – g) şi la alin.(2) din Legea nr.448/2006 (pdf)
 2. Cuantum ajutor pentru încălzire cu lemne (pdf)
 3. CERERE ALOCATIE DE STAT MINORI MODEL (2)
 4. Model declaratie si adeverinta pt.copil cu handicap (1)
 5. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru supliment (10) (1)
 6. Cerere indemnizatie https://comuna-salasudesus.ro/wp-content/uploads/2019/11/cerere_indemnizatie_model_iunie_2016-modifikata-12-1-1.pdf
 7. Adeverinta tip https://comuna-salasudesus.ro/wp-content/uploads/2019/11/cerere_indemnizatie_model_iunie_2016-modifikata-12-1-1.pdf
 8. PRECIZARI ICC SI STIMULENTE (1)
 9. Documente necesare in vederea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei https://comuna-salasudesus.ro/wp-content/uploads/2019/11/Anexa-nr-1-la-HG_Anexa-nr-1-la-NM_cerere-mare_vmgasfcald_2017-word-1-2.pdf

SILVICULTURA

 1. Formularul cerere pentru marcare copaci (pdf)
 2. Formularul cerere pentru marcare copaci (pdf)

Acte de evidență fiscală

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Codul unic de inregistrare persoană fizică autorizată;
 3. Autorizaţie de construire (dacă este cazul).

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A TERENURILOR ŞI CLĂDIRILOR

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă, act de adjudecare etc.)
 3. (In cazul clădirilor demolate: Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desfinţare (demolare) anregistrat la Serviciul Autorizări Construcţii la care se anexează şi Autorizaţia de desfiinţare);
 4. Buletin/Carte de identitate proprietar.

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A mijloacelor de transport

 1. Declaraţie tip (doc), (doc) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă etc.);
 3. Document din care sa reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, in condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor uzate;
 4. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente care certifică inregistrarea furtului mijlocului de transport; 
 5. Buletin/Carte de identitate proprietar.

Notă: In cazul mijloacelor de transport care se instrăinează in afara Romaniei se va solicita şi certificat de radiere pentru export eliberat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatricularea Vehiculelor Hunedoara.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

          CERERE TIP (doc) (pdf) 

Alte documente in functie de situatie:

 1. extras Carte Funciara
 2.  vanzare/donaţie, intabulare, ipotecă clădiri/terenuri: BI/CI in original si copie
 3.  vanzare mijloace transport: BI/CI in original si copie, contract vanzare-cumpărare; dacă este cazul – carte identitate vehicul RAR;
 4. succesiune: BI/CI in original si copie, certificat de deces; dacă este cazul – testament, certificat de naştere, carte identitate RAR;
 5.  vanzare prin mandatar: BI/CI in original si copie, procură specială autentificată la notar;
 6. program ”casa verde”, licitaţii, autorizaţii taxi, program ”rabla”, alte situatii: BI/CI in original si copie; dacă este cazul – carte identitate RAR
 7. ptr.copil minor: certificat de naştere copil,BI/CI in original si copie părinte
  – Buletin/Carte de identitate proprietar.

Solicitarea certificatului se poate face şi de către un imputernicit care va prezenta: 
IMPUTERNICIREA in original, copie BI/CI imputernicit, copie BI/CI a persoanei care imputerniceşte

Acte necesare pentru declararea terenurilor

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului 
 2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.); 
 3. Buletin/Carte de identitate proprietari; 
 4. DOSAR PLIC.

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A STATULUI ORI A UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE INCHIRIATE SAU CONCESIONATE CATRE PERSOANE FIZICE 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Contract de inchiriere sau concesiune
 3. Buletinul/Cartea de identitate a locatarilor sau concesionarilor; 
 4. DOSAR PLIC.

Actele necesare pentru declararea imobilelor și anexelor

♦  ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.); 
 3. Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);
 4. Buletin/Carte de identitate proprietari;
 5. DOSAR PLIC.

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR) 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de dobandire (contract vanzare/cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.); 
 3. Schiţa construcţiei (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite);
 4.  Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);
 5. Buletin/Carte de identitate proprietari;
 6. DOSAR PLIC.

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOU CONSTRUITE 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Autorizaţia de construire;
 3. Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau Procesul-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;
 4. Schiţa construcţiei din dosarul de autorizare (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite); 
 5. Certificat de performanţă energetică (doar in cazul imobilelor pentru care s-a emis Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor);
 6. Memoriu tehnic şi memoriu de arhitectură din dosarul de autorizare;
 7. Buletin/Carte de identitate proprietari; 
 8. DOSAR PLIC.

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de dobandire (contract vanzare-cumpărare, autorizaţia de construire etc.); 
 3. Contract garaj emis de Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor;
 4. Schiţa garajului: cu dimensiuni exterioare; 
 5. Buletin/Carte de identitate proprietari;
 6. DOSAR PLIC.

Acte necesare pentru declararea mijloacelor de transport

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie etc.);
 3. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.;
 4. Certificat de atestare fiscală de la ultimul vanzător;
 5. Buletin/Carte de identitate proprietar;
 6. DOSAR PLIC

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Contract de vanzare/cumpărare şi traducerea acestuia in limba romană – traducere legalizată; 
 3. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. sau, in lipsa acesteia, cartea de identitate eliberată de ţara de unde s-a achiziţionat mijlocul de transport, la care se anexează traducerea legalizată; 
 4. Fisa inmatriculare
 5. Buletin/Carte de identitate proprietar;
 6. DOSAR PLIC.

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN LEASING 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Contract de leasing; 
 3. Proces verbal predare-primire;
 4. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.; 
 5. Certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;
 6. Buletin/Carte de identitate utilizator; 

Actele necesare pentru căsătorie, înregistrare deces, eliberare certificate

 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 1. Declaratie de casatorie 
 2. Certificate prenupţiale (analize medicale) de la medicul de familie sau din policlinică valabilitatea acestor certificate – 14 zile
 3. Certificate de naştere – original + fotocopie
 4. Cărţi de identitate – original + fotocopie
 5. Hotărârea de divorţ / certificatul de deces pentru persoanele care nu sunt la prima căsătorie/ certificat de divort – original si copie

ACTELE SE DEPUN CU 10  ZILE ÎNAINTE DE DATA CĂSĂTORIEI

♦ ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

 1. Certificatul medical constatator al decesului
 2. Buletinul (cartea) de identitate – original 
 3. Certificatul de naştere şi de căsătorie – original 
 4. Buletinul (cartea) de identitate – original + fotocopie a persoanei care declară decesul

Termenul pentru declararea decesului:

 1. 3 zile când cauza decesului este naturală;
 2. 48 ore când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente.

♦ ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ( NASTERE, CASATORIE, DECES)

Pentru eliberarea certificatelor în cazul actelor de stare civilă pierdute, distruse sau furate, cât şi pentru preschimbarea celor vechi în certificate de uz internaţional sunt necesare următoarele acte :

 1. Actul de identitate original şi copie xerox (în lipsa acestuia – Cartea de identitate provizorie eliberată de Serviciul de Evidenţa Persoanelor) – in termen de valabilitate;
 2. Cerere – formular tip

♦ Copiile după certificatele de naştere se eliberează numai titularilor.
♦ Copiile după certificatele de naştere ale minorilor sub 14 ani sau a celor peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate se eliberează unuia dintre părinţi.
♦ Copiile după certificatele de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi.
♦ Copiile după certificatele de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite.