Acte necesare incadrare adult in grad de handicap

Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
1. CERERE TIP – se completează la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
2. ACTE DE IDENTITATE– buletin de identitate, carte de identitate – după caz –  2 copii;
3. CERTIFICAT DE NAŞTERE, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, CERTIFICAT  DECES, HOTĂRÂRE DIVORȚ – după caz – originale şi copii;
4. ADEVERINŢĂ DE SALARIU – după caz – original şi copie;
5. ADEVERINŢĂ DE VENIT * (pentru persoanele care nu au nici un fel de venit) – după caz – original şi copie;
      6. DECIZIE DE PENSIONARE (limita de vârstă, urmaş etc.) – după caz – original şi copie;
7. DECIZIE MEDICALĂ DE PENSIONARE (cu gradul) – după caz – copie;
8. CEL MAI RECENT TALON DE PENSIE– după caz – original şi copie;
9. ANCHETĂ SOCIALĂ –  (cf. H.G. 430/2008) – original şi copie, de la primăria de domiciliu;
10. DOCUMENTE MEDICALE:
       – Referat medical, în original, de la medicul specialist;
       – Scrisoare medicală  (cf. H.G. 430/2008)  de la medicul de familie – original;
       – Investigaţii paraclinice (analize) – copii;
       – Documente medicale cu data debutului afecţiunii (copie fişă dispensarizare, copie bilet ieşire din spital etc.) – copii.
Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate,  parafate, semnate de către medic şi să aibă ştampila unităţii spitaliceşti emitente.

Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare specificate mai sus şi de un dosar din carton cu şină, se depun la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap, după următorul program: Luni-Joi: 08.00-14.00; Vineri: 08.00-12.00

Dosarul se poate depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal al acesteia şi la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC Hunedoara .
Pentru persoanele nedeplasabile ( în cazul în care acest fapt reiese din scrisoarea medicală emisă de medicul de familie), evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reședința persoanei în cauză.

Posted in ACTE, Asistență socială.