Actele necesare pentru solicitare alocații, indemnizații, ajutor social

♦ DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIEI DE STAT

 1. Certificat de naştere copil (original şi copie)
 2. Actul de indentitate ale părinţilor (original şi copie)
 3. Certificat de căsătorie (original si copie)
 4. Cerere
 5. Dosar
 6. Cont bancar

♦ DOCUMENTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI

 1. Cerere;
 2. Actele de identitate ale părinţilor (original şi copii)
 3. Certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii)
 4. Certificat de casatorie
 5. Adeverinţă eliberată de către angajator
 6. Decizie de suspendare a activităţii
 7. Pentru plata in cont bancar – extras de cont
 8. Copie cerere depusa la unitate conforma cu originalul 
 9. Decizie suspendare Contract de Munca
 10. Dosar.

ATENŢIE !!!
Pentru persoanele care realizează din activităţi independente sau activităţi agricole vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente.
Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/diplomă de absolvire.

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI

 1. Cerere;
 2. Livret de familie (original şi copie)
 3. C.I./B.I. (original şi copie)
 4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii
 5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu specificaţia că nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8;
 6. Certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz(original şi copie);
 7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie)
 8. Adeverinţă de la registrul agricol
 9. Adeverinţă de la Administraţia Financiară
 10. Dosar.

♦ DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

 1. Cerere;
 2. Livret de familie (original şi copie);
 3. C.I./B.I. (original şi copi);
 4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
 5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi;
 6. Certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie);
 7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);
 8. Talon – mijloace dc transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
 9. Adeverinţă de la registrul agricol
 10. Adeverinţă de la A.J.O.F.M. (şomaj);
 11. Certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă (expertiză medicală)
 12. Adeverinţă de la Administraţia Financiară
 13. Dosare
Posted in ACTE, TOATE CATEGORIILE.