Șeful SVSU

COROIESCU Simion

mobil: 0720705698  tel/fax: 0254779501
e-mail: primariasalasudesus@yahoo.com

Actele necesare pentru solicitare alocații, indemnizații, ajutor social

♦ DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIEI DE STAT

 1. Certificat de naştere copil (original şi copie)
 2. Actul de indentitate ale părinţilor (original şi copie)
 3. Certificat de căsătorie (original si copie)
 4. Cerere
 5. Dosar

♦ DOCUMENTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI

 1. Cerere;
 2. Actele de identitate ale părinţilor (original şi copii)
 3. Certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii)
 4. Adeverinţă eliberată de către angajator
 5. Decizie de suspendare a activităţii
 6. Pentru plata in cont bancar – extras de cont
 7. Certificat fiscal
 8. Fișa fiscală
 9. Stagiu de cotizare
 10. Copie cerere depusa la unitate
 11. Dosar.

ATENŢIE !!!
Pentru persoanele care realizează din activităţi independente sau activităţi agricole vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente.
Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/diplomă de absolvire.

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI

 1. Cerere;
 2. Livret de familie (original şi copie)
 3. C.I./B.I. (original şi copie)
 4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii
 5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu specificaţia că nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8;
 6. Certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz(original şi copie);
 7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie)
 8. Talon – mijloace de transport aliate în proprietate (original şi copie) după caz
 9. Adeverinţă de la registrul agricol
 10. Adeverinţă de la Administraţia Financiară
 11. Dosar.

♦ DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

 1. Cerere;
 2. Livret de familie (original şi copie);
 3. C.I./B.I. (original şi copi);
 4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
 5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi;
 6. Certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie);
 7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);
 8. Talon – mijloace dc transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
 9. Adeverinţă de la registrul agricol
 10. Adeverinţă de la A.J.O.F.M. (şomaj);
 11. Certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă (expertiză medicală)
 12. Adeverinţă de la Administraţia Financiară
 13. Dosare

Actele necesare pentru certificat de urbanism & autorizație de construcție

ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE

– cerere tip descarcă aici formularul de cerere (formularul F1) (doc), (pdf)
– actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original)
– documentatia tehnica necesară:
partea scrisa memoriu explicativ, un exemplar care va conține:
a) Plan de  incadrare in zona
b) Plan  de situatie vizat  de OCPI Hunedoara, intocmit  de catre  un topograf  autorizat (pe planul de situatie trebuie trecute toate distanțele  de la toti  vecini.
c) Plan  cadastral  de pe  ortofotplan   de la  OCPI .

Prin certificatul de urbansim se vor solicita anumite avize, anexate la cererea  pt. emiterea autorizatiei de construire.

Certificatul de urbanism este o operatiune administrativă  care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul  tehnic si economic al imobilului  despre a carei situatie este vorba.

Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în functie de suprafața terenului.

Model de cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare (formularul F8) (doc)  (pdf)

Model Autorizație de construire/desființare (formular F11)

Model Certificat de urbanism (formular F6) (pdf)

Model Formular de comunicare începerea construcțiilor (formular F13) (doc)  (pdf)

Model Formular de comunicare începerea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formular F14) (doc(pdf))

Model de Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare (doc) (pdf)

Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (formularul F15) (doc) (pdf)

Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formularul F16) (doc) (pdf)

Model pentru panou de identificare a investiției și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Precizări în legătură cu depunerea documetelor

Depunerea documentelor pentru certificatul de urbanism

Depunerea documentelor pentru certificatul de urbanism