Actele necesare pentru solicitare alocații, indemnizații, ajutor social

♦ DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIEI DE STAT

 1. Certificat de naştere copil (original şi copie)
 2. Actul de indentitate ale părinţilor (original şi copie)
 3. Certificat de căsătorie (original si copie)
 4. Cerere
 5. Dosar
 6. Cont bancar

♦ DOCUMENTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI

 1. Cerere;
 2. Actele de identitate ale părinţilor (original şi copii)
 3. Certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii)
 4. Certificat de casatorie
 5. Adeverinţă eliberată de către angajator
 6. Decizie de suspendare a activităţii
 7. Pentru plata in cont bancar – extras de cont
 8. Copie cerere depusa la unitate conforma cu originalul 
 9. Decizie suspendare Contract de Munca
 10. Dosar.

ATENŢIE !!!
Pentru persoanele care realizează din activităţi independente sau activităţi agricole vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente.
Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/diplomă de absolvire.

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI

 1. Cerere;
 2. Livret de familie (original şi copie)
 3. C.I./B.I. (original şi copie)
 4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii
 5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu specificaţia că nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8;
 6. Certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz(original şi copie);
 7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie)
 8. Adeverinţă de la registrul agricol
 9. Adeverinţă de la Administraţia Financiară
 10. Dosar.

♦ DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

 1. Cerere;
 2. Livret de familie (original şi copie);
 3. C.I./B.I. (original şi copi);
 4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
 5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi;
 6. Certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie);
 7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);
 8. Talon – mijloace dc transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
 9. Adeverinţă de la registrul agricol
 10. Adeverinţă de la A.J.O.F.M. (şomaj);
 11. Certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă (expertiză medicală)
 12. Adeverinţă de la Administraţia Financiară
 13. Dosare

Actele necesare pentru certificat de urbanism & autorizație de construcție

ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE

– cerere tip descarcă aici formularul de cerere (formularul F1) (doc), (pdf)
– actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original)
– documentatia tehnica necesară:
partea scrisa memoriu explicativ, un exemplar care va conține:
a) Plan de  incadrare in zona
b) Plan  de situatie vizat  de OCPI Hunedoara, intocmit  de catre  un topograf  autorizat (pe planul de situatie trebuie trecute toate distanțele  de la toti  vecini.
c) Plan  cadastral  de pe  ortofotplan   de la  OCPI .

Prin certificatul de urbansim se vor solicita anumite avize, anexate la cererea  pt. emiterea autorizatiei de construire.

Certificatul de urbanism este o operatiune administrativă  care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul  tehnic si economic al imobilului  despre a carei situatie este vorba.

Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în functie de suprafața terenului.

Model de cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare (formularul F8) (doc)  (pdf)

Model Autorizație de construire/desființare (formular F11)

Model Certificat de urbanism (formular F6) (pdf)

Model Formular de comunicare începerea construcțiilor (formular F13) (doc)  (pdf)

Model Formular de comunicare începerea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formular F14) (doc(pdf))

Model de Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare (doc) (pdf)

Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (formularul F15) (doc) (pdf)

Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formularul F16) (doc) (pdf)

Model pentru panou de identificare a investiției și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Precizări în legătură cu depunerea documetelor

Depunerea documentelor pentru certificatul de urbanism

Depunerea documentelor pentru certificatul de urbanism

Acte necesare în vederea înmatricularii-radierii unui vehicul sau autovehicul la Primaria Sălașu de Sus

Persoane juridice

– Declaratie de impunere
– Factura Fiscala sau Contract de Vanzare Cumparare
– Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
– Cartea de identitate a autovehicului

Persoane fizice

– Declaratie de impunere
– Contract de vanzare-cumparare sau factura fiscala
– Cartea de identitate a autovehicului
– Copie de buletin de identitate sau cartea de identitate a Propietarului

Radieri

– Certificat de radiere Deva
– Declaratie ca nu este pe domeniul public
– Adeverinta casare

Mai multe detalii la nr. de telefon: 0254779501 sau e-mail: primariasalasudesus@yahoo.com

Acte de evidență fiscală

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Codul unic de inregistrare persoană fizică autorizată;
 3. Autorizaţie de construire (dacă este cazul).

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A TERENURILOR ŞI CLĂDIRILOR

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă, act de adjudecare etc.)
 3. (In cazul clădirilor demolate: Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desfinţare (demolare) anregistrat la Serviciul Autorizări Construcţii la care se anexează şi Autorizaţia de desfiinţare);
 4. Buletin/Carte de identitate proprietar.

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A mijloacelor de transport

 1. Declaraţie tip (doc), (doc) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă etc.);
 3. Document din care sa reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, in condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor uzate;
 4. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente care certifică inregistrarea furtului mijlocului de transport; 
 5. Buletin/Carte de identitate proprietar.

Notă: In cazul mijloacelor de transport care se instrăinează in afara Romaniei se va solicita şi certificat de radiere pentru export eliberat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatricularea Vehiculelor Hunedoara.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

          CERERE TIP (doc) (pdf) 

Alte documente in functie de situatie:

 1. extras Carte Funciara
 2.  vanzare/donaţie, intabulare, ipotecă clădiri/terenuri: BI/CI in original si copie
 3.  vanzare mijloace transport: BI/CI in original si copie, contract vanzare-cumpărare; dacă este cazul – carte identitate vehicul RAR;
 4. succesiune: BI/CI in original si copie, certificat de deces; dacă este cazul – testament, certificat de naştere, carte identitate RAR;
 5.  vanzare prin mandatar: BI/CI in original si copie, procură specială autentificată la notar;
 6. program ”casa verde”, licitaţii, autorizaţii taxi, program ”rabla”, alte situatii: BI/CI in original si copie; dacă este cazul – carte identitate RAR
 7. ptr.copil minor: certificat de naştere copil,BI/CI in original si copie părinte
  – Buletin/Carte de identitate proprietar.

Solicitarea certificatului se poate face şi de către un imputernicit care va prezenta: 
IMPUTERNICIREA in original, copie BI/CI imputernicit, copie BI/CI a persoanei care imputerniceşte

Acte necesare pentru declararea terenurilor

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului 
 2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.); 
 3. Buletin/Carte de identitate proprietari; 
 4. DOSAR PLIC.

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A STATULUI ORI A UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE INCHIRIATE SAU CONCESIONATE CATRE PERSOANE FIZICE 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Contract de inchiriere sau concesiune
 3. Buletinul/Cartea de identitate a locatarilor sau concesionarilor; 
 4. DOSAR PLIC.