Acte necesare în vederea înmatricularii-radierii unui vehicul sau autovehicul la Primaria Sălașu de Sus

Persoane juridice

– Declaratie de impunere
– Factura Fiscala sau Contract de Vanzare Cumparare
– Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
– Cartea de identitate a autovehicului

Persoane fizice

– Declaratie de impunere
– Contract de vanzare-cumparare sau factura fiscala
– Cartea de identitate a autovehicului
– Copie de buletin de identitate sau cartea de identitate a Propietarului

Radieri

– Certificat de radiere Deva
– Declaratie ca nu este pe domeniul public
– Adeverinta casare

Mai multe detalii la nr. de telefon: 0254779501 sau e-mail: primariasalasudesus@yahoo.com

Formulare

FISCALITATE

 1. ITL 001, Declarație impozit pe clădiri persoane fizice (doc), (pdf)
 2. ITL 002 Declarație impozit pe clădiri persoane juridice (doc)  (pdf)
 3. ITL 003 Declarație impozit pe teren persoane fizice (doc), (pdf)
 4. ITL 004 Declarație impozit pe teren pentru persoane juridice (doc)  (pdf)
 5. ITL 005 Declaraţie tip privind declararea mijloacelor de transport pentru persoane fizice și juridice (doc), (pdf
 6. ITL 006 privind declararea mijloacelor de transport de peste 12 tone, pentru persoane fizice și juridice (doc), (pdf) 
 7. ITL 007 privind declararea mijloacelor de transport pe apă, pentru persoane fizice și juridice (doc), (pdf)
 8. ITL 008 Decizia de impunere pentru persoane fizice (doc)  (pdf)
 9. ITL 009 Decizia de impunere pentru persoane juridice (doc)  (pdf)
 10. ITL 010 Cerere de eliberare certificat fiscal persoane fizice (doc) (pdf)
 11. ITL 011 Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice (doc)  (pdf)
 12. ITL 012 Cerere de eliberare certificat fiscal persoane juridice (doc)  (pdf)
 13. ITL 013 Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice (doc)   (pdf)
 14. ITL 014 Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru persoane juridice (doc)   (pdf)
 15. ITL 015 Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru persoane fizice (doc)(pdf)
 16. Declaraţie – cerere de scoatere din evidența fiscală a mijloacelor de transport (doc), (pdf)
 17. Declaraţie tip de scoaterea din evidențele fiscale a clădirilor și terenurilor (doc), (pdf)
 18. Împuternicire pentru scoaterea Certificatului de atestare fiscală (doc)  (pdf)

REGISTRUL AGRICOL

 1. Declarație pentru înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol (persoane fizice și juridice) (pdf)

ANUNȚURI IMOBILIARE (vânzare de terenuri în extravilan)

 1. Model de cerere pentru anunț imobiliar

URBANISM

 1. Formularul de cerere eliberare certificat de urbanism (formularul F1) (doc), (pdf)
 2. Model de cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare (formularul F8) (doc)  (pdf)
 3. Model Formular de comunicare începerea construcțiilor (formular F13) (doc)  (pdf)
 4. Model Formular de comunicare începerea execuției lucrărilor către Inspectoratul de Construcții (formular F14) (doc(pdf))
 5. Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (formularul F15) (doc) (pdf)
 6. Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formularul F16) (doc) (pdf)
 7. Model de Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare (doc) (pdf)
 8. Model pentru panou de identificare a investiției și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 1. Formularul cerere și declarație pentru obținere ajutor social (doc) , (pdf)
 2. Cerere și declarație pentru obținere ajutor social (doc) , (pdf)
 3. Formularul de cerere alocatie complementara (doc) (pdf)
 4. Formularul de Declarație pe propria răspundere pentru pentru acordarea drepturilor prevăzute la art.12 alin. (1) lit. b), e) – g) şi la alin.(2) din Legea nr.448/2006 (pdf)
 5. Cuantum ajutor pentru încălzire cu lemne (pdf)

SILVICULTURĂ

 1. Formularul cerere pentru marcare copaci (pdf)
 2. Formularul cerere pentru marcare copaci (pdf)

Acte de evidență fiscală

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Codul unic de inregistrare persoană fizică autorizată;
 3. Autorizaţie de construire (dacă este cazul).

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A TERENURILOR ŞI CLĂDIRILOR

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă, act de adjudecare etc.)
 3. (In cazul clădirilor demolate: Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desfinţare (demolare) anregistrat la Serviciul Autorizări Construcţii la care se anexează şi Autorizaţia de desfiinţare);
 4. Buletin/Carte de identitate proprietar.

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A mijloacelor de transport

 1. Declaraţie tip (doc), (doc) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă etc.);
 3. Document din care sa reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, in condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor uzate;
 4. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente care certifică inregistrarea furtului mijlocului de transport; 
 5. Buletin/Carte de identitate proprietar.

Notă: In cazul mijloacelor de transport care se instrăinează in afara Romaniei se va solicita şi certificat de radiere pentru export eliberat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatricularea Vehiculelor Hunedoara.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

          CERERE TIP (doc) (pdf) 

Alte documente in functie de situatie:

 1.  vanzare/donaţie, intabulare, ipotecă clădiri/terenuri: BI/CI in original si copie
 2.  vanzare mijloace transport: BI/CI in original si copie, contract vanzare-cumpărare; dacă este cazul – carte identitate vehicul RAR;
 3. succesiune: BI/CI in original si copie, certificat de deces; dacă este cazul – testament, certificat de naştere, carte identitate RAR;
 4.  vanzare prin mandatar: BI/CI in original si copie, procură specială autentificată la notar;
 5. program ”casa verde”, licitaţii, autorizaţii taxi, program ”rabla”, alte situatii: BI/CI in original si copie; dacă este cazul – carte identitate RAR
 6. ptr.copil minor: certificat de naştere copil,BI/CI in original si copie părinte
  – Buletin/Carte de identitate proprietar.

Solicitarea certificatului se poate face şi de către un imputernicit care va prezenta: 
IMPUTERNICIREA in original, copie BI/CI imputernicit, copie BI/CI a persoanei care imputerniceşte

Acte necesare pentru declararea terenurilor

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului 
 2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.); 
 3. Buletin/Carte de identitate proprietari; 
 4. DOSAR PLIC.

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A STATULUI ORI A UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE INCHIRIATE SAU CONCESIONATE CATRE PERSOANE FIZICE 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Contract de inchiriere sau concesiune
 3. Buletinul/Cartea de identitate a locatarilor sau concesionarilor; 
 4. DOSAR PLIC.

Actele necesare pentru declararea imobilelor și anexelor

♦  ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.); 
 3. Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);
 4. Buletin/Carte de identitate proprietari;
 5. DOSAR PLIC.

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR) 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de dobandire (contract vanzare/cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.); 
 3. Schiţa construcţiei (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite);
 4.  Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);
 5. Buletin/Carte de identitate proprietari;
 6. DOSAR PLIC.

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOU CONSTRUITE 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Autorizaţia de construire;
 3. Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau Procesul-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;
 4. Schiţa construcţiei din dosarul de autorizare (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite); 
 5. Certificat de performanţă energetică (doar in cazul imobilelor pentru care s-a emis Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor);
 6. Memoriu tehnic şi memoriu de arhitectură din dosarul de autorizare;
 7. Buletin/Carte de identitate proprietari; 
 8. DOSAR PLIC.

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de dobandire (contract vanzare-cumpărare, autorizaţia de construire etc.); 
 3. Contract garaj emis de Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor;
 4. Schiţa garajului: cu dimensiuni exterioare; 
 5. Buletin/Carte de identitate proprietari;
 6. DOSAR PLIC.

Acte necesare pentru declararea mijloacelor de transport

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie etc.);
 3. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.;
 4. Certificat de atestare fiscală de la ultimul vanzător;
 5. Buletin/Carte de identitate proprietar;
 6. DOSAR PLIC

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Contract de vanzare/cumpărare şi traducerea acestuia in limba romană – traducere legalizată; 
 3. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. sau, in lipsa acesteia, cartea de identitate eliberată de ţara de unde s-a achiziţionat mijlocul de transport, la care se anexează traducerea legalizată; 
 4. Buletin/Carte de identitate proprietar;
 5. DOSAR PLIC.

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN LEASING 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Contract de leasing; 
 3. Proces verbal predare-primire;
 4. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.; 
 5. Certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;
 6. Buletin/Carte de identitate utilizator; 

Actele necesare pentru căsătorie, înregistrare deces, eliberare duplicate

 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 1. Certificate prenupţiale (analize medicale) de la medicul de familie sau din policlinică valabilitatea acestor certificate – 14 zile
 2. Certificate de naştere – original + fotocopie
 3. Cărţi de identitate – original + fotocopie
 4. Hotărârea de divorţ / certificatul de deces pentru persoanele care nu sunt la prima căsătorie

ACTELE SE DEPUN CU 10-14 ZILE ÎNAINTE DE DATA CĂSĂTORIEI

♦ ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

 1. Certificatul medical constatator al decesului
 2. Buletinul (cartea) de identitate – original + fotocopie a persoanei decedate
 3. Certificatul de naştere şi de căsătorie – original + fotocopie ale persoanei decedate
 4. Buletinul (cartea) de identitate – original + fotocopie a persoanei care declară decesul

Termenul pentru declararea decesului:

 1. 3 zile când cauza decesului este naturală;
 2. 48 ore când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente.

♦ ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR

Pentru eliberarea duplicatelor în cazul actelor de stare civilă pierdute, distruse sau furate, cât şi pentru preschimbarea celor vechi în certificate de uz internaţional sunt necesare următoarele acte :

 1. Actul de identitate original şi copie xerox (în lipsa acestuia – Cartea de identitate provizorie eliberată de Serviciul de Evidenţa Persoanelor)
 2. Chitanta în valoare de 2 lei achitată la casieria institutiei
 3. Cerere – formular tip

♦ Duplicatele după certificatele de naştere se eliberează numai titularilor.
♦ Duplicatele după certificatele de naştere ale minorilor sub 14 ani sau a celor peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate se eliberează unuia dintre părinţi.
♦ Duplicatele după certificatele de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi.
♦ Duplicatele după certificatele de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite.